OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

FAQ

  번호 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
  16 취소, 반품, 환불 내용 보기
  moss
  22.01.27
  18
  0
  0점

  ※ 배송단계 = 결제완료 > 상품준비중 > 배송준비중 > 배송중 > 배송완료


  상품준비중 : 로그인 후, [Account - 주문조회]에서 [취소신청] 클릭으로 주문 취소 가능

  배송준비중 : 제품이 패킹되고있는 과정으로 주문 취소가 불가합니다.

  배송중 : 출고가 완료된 상태이며, 주문 취소가 불가능합니다. 주문 취소를 원하실 경우, 반품으로 처리 가능하며 왕복 택배비(6,000원)을 부담하셔야 합니다.


  15 취소, 반품, 환불 내용 보기
  moss
  22.01.27
  21
  0
  0점

  교환 · 반품안내

  상품 수령 후 상품이 훼손되지 않은 경우에 한해서 14일 이내 반품이 가능합니다.

  고객님의 단순변심으로 인한 반품인 경우에는 왕복 배송비(6,000원)를 부담하셔야 하며, 상품 불량으로 인한 반품인 경우에는 자사측에서 부담합니다.

  ※ 상세주소 미기재시, 택배사 측에서 리턴되는 반품건은 고객님께서 부담하셔야 합니다.


  교환 · 반품 불가 사유

  - 상품 포장 손상 및 개봉, 사용한 경우

  -배송일로부터 7일(화장품류)이 경과한 경우

  -교환 또는 반품 요청 후 5일 이내에 도착하지 않은 경우

  -고객님의 부주의로 상품이 파손 및 손상된 경우

  -상품 파손 및 손상이 없는 화장 소품은 불가

  -상품의 겉포장이 손상되거나 분실한 경우

  -부작용으로 인한 교환 및 반품 요청 시 피부과 진단서가 제출되지 않은 경우

  -부작용으로 인한 교환 및 반품 요청 시 배송일로부터 30일이 지난 경우
  14 회원가입, 쿠폰 내용 보기
  moss
  22.01.26
  26
  0
  0점

  신규 회원 가입시, 3,000원 적립금이 지급됩니다.


  13 회원가입, 쿠폰 내용 보기
  moss
  22.01.26
  30
  0
  0점

  PC - 로그인 후, 홈페이지 왼쪽 상단의 [Account] 안의 [회원정보]에서 수정하실 수 있습니다.

  MOBILE - 로그인 후, 홈페이지 왼쪽 상단 탭 [Account] 안의 [회원정보]에서 수정하실 수 있습니다.


  12 회원가입, 쿠폰 내용 보기
  moss
  22.01.26
  30
  0
  0점

  회원 정보 수정시, 아이디와 성함은 수정이 불가능합니다.

  수정을 원하신다면, 회원 탈퇴 후 재가입 부탁드립니다.


  11 취소, 반품, 환불 내용 보기
  moss
  22.01.26
  23
  0
  0점

  결제 유형에 다른 환불 소요 기간은 다음과 같습니다.


  1. 카드결제 : 카드사에 따라 최소/반품 완료일로부터 영업일기준 약 3~7일 정도 소요됩니다.

  2. 가상계좌 및 무통장입금 : 취소(환불진행) / 반품완료일로부터 영업일기준 약 1~3일 정도 소요됩니다.

  3. 휴대폰결제 : 

  1) 당월 취소 건에 대하여 가능하며, 익월 취소 건부터는 취소 불가합니다.

  2) 취소 신청은 일일 통신사에 반영되며, 취소일자에 따라 휴대폰 결제 금액에 반영됩니다.

  10 리뷰, 적립금 내용 보기
  moss
  22.01.26
  25
  0
  0점

  구매 적립금의 경우, 주문 건 실 결제 금액의 5%가 적립되며 배송 시작일로부터 7일 이후에 적립금이 지급됩니다.

  9 리뷰, 적립금 내용 보기
  moss
  22.01.26
  23
  0
  0점

  리뷰적립금의 경우, 구매 후 30일 이내에 작성되는 리뷰 건에 한하여 적립금 지급 도와드리고 있으며, 매주 월요일에 일괄적으로 지급됩니다.

  적립금 관련하여 [Account - 적립금] 페이지에서 확인 가능하며, 제품 구매시 현금처럼 사용 가능합니다.

  -텍스트 리뷰 : 1000원 적립

  -포토 리뷰 : 3000원 적립

  8 주문, 결제 내용 보기
  moss
  22.01.26
  23
  0
  0점

  주문 결제 페이지에서 현금영수증 발급을 처리해 드리고 있습니다.

  현금영수증 신청은 현금결제(무통장입금), 실시간 계좌이체 시에만 가능합니다.


  7 주문, 결제 내용 보기
  moss
  22.01.26
  21
  0
  0점

  입금 기한은 주문일로부터 7일(주말, 공휴일 포함)입니다.

  미 입금 시 자동으로 입금 전 취소처리로 진행되는 점 참고 부탁드립니다.

  *관리자 로그인시에만 버튼이 노출됩니다. 수정은 여기클릭 으로 접속해서 수정